Economics: Aviation: Dayton International Airport Control Tower

Dayton International Airport Control Tower
Dayton International Airport Control Tower, Dayton, Ohio